การดำเนินงานการศึกษาพรรณไม้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้และได้    ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ และ มีจุดประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

Logo11. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้  และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
6. ผู้เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนจากเว็บไซต์นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7. ผู้เข้าชมสามารถการดำเนินงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และอาจารย์ได้
8. เพื่อให้นักเรียนมีสวนร่วมในการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์
9. เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปของโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s